ردیف عنوان اطلاعیه زمان انتشار
1 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۱:۴۰:۵۷
2 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۰:۳۹:۵۱
3 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۱:۰۳:۲۲
4 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مصوبه هیئت مدیره در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۱:۵۳:۲۸
5 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۲۱:۲۹:۰۸
6 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۱:۵۳:۳۷
7 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱۳:۰۲:۰۸
8 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۴:۲۴:۵۷
9 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم سال ۱۳۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۵:۳۸:۱۴
10 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۴:۱۷:۴۴
11 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۲۰:۳۱:۴۱
12 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳:۵۳:۴۰
13 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش ترخ فروش محصولات شرکت ساپکو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۰۷:۳۵:۰۹
14 افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۴:۵۷:۵۰
15 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۳:۱۶:۲۲
16 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۲:۰۴:۰۱
17 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴:۰۷:۱۴
18 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۴:۲۸:۱۵
19 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۱۲:۴۷:۳۰
20 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۹:۰۱
21 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۴:۵۶:۲۶
22 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۰:۵۵:۴۴
23 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۵:۰۳:۴۶
24 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تسویه بدهی صندوق ذخیره ارزی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۴۲:۲۸
25 افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خروج موقت افزایش سرمایه از دستور کار شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۰:۱۱:۴۰
26 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۰:۵۵:۳۲
27 آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۴:۰۸:۰۳
28 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۴:۵۷:۲۳
29 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۶:۱۶:۲۳
30 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۹:۳۸
31 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۵:۱۱
32 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۰:۳۹:۱۴
33 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۹:۳۳:۴۴
34 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۹:۲۴:۵۰
35 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۲:۲۵:۵۷
36 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۱:۳۱:۴۰
37 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۴:۵۷:۴۰
38 درخواست تکمیل مشخصات سهامداران ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۱:۱۴:۰۷
39 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۰:۴۵:۵۴
40 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۵:۱۲:۰۹
41 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲۰:۳۲:۵۵
42 شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۱:۴۲:۳۸
43 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۳:۱۶:۰۱
44 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۱:۵۳:۲۱
45 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۰:۱۷:۴۹
46 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۴:۱۰:۰۲