در واحد مهندسی شرکت رینگ سازی مشهد رینگ های جدید با هدف بهینه سازی متریال ، کاهش وزن ، کاهش ضخامت و همچنین بهینه سازی فرم رینگ طراحی می شوند .

طراحی رینگ های بهینه

طراحی رینگ توسط متخصصین ورزیده و با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی کامپیوتری (CATIA) و (ABAQUS) و نرم افزارهای پیشرفته تحلیل سازه(CAE) از طریق روش المان های محدود (FEM) به منظور شبیه سازی کارایی رینگ جهت مقایسه با شرایط بارگذاری واقعی آن صورت می پذیرد . تائیدیه ی نهایی محصول در آزمایشگاه و با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی (CAT) صادر می گردد .

طراحی رینگ