طراحی رابط

با همکاری نزدیک با مشتری برای درک شغل خود ، من به تعریف ساختار سایت و سلسله مراتب اطلاعات کمک کردم. سپس من برای ساختن قالب های مستند و نمونه های اولیه کار کردم تا نشان دهم چگونه می توان مجموعه عظیمی از مطالب مفصل آنها را به روشی ساده و آسان به حرکت درآورد.