آگهی مزایده

شرکت رینگسازی مشهد

درنظر دارد ضایعات فلزی وغیر فلزی  به صورت مزایده سالانه به فروش برساند.لذا از کلیه خریداران دعوت میشود از تاریخ 22 شهریور 1401 لغایت 7روز کاری پس از انتشار آگهی فوق نسبت به واریز مبلغ 50,000,000 ریال به حساب 409335500بانک تجارت بنام شرکت رینگسازی مشهد بابت تضمین شرکت در مزایده و ارائه اسناد پیشنهاد به آدرس مشهد-کیلومتر 8 بزرگراه آسیایی صندوق پستی 1311-91735سازمان فروش تحویل نمایند.ضمنادریافت لیست اقلام مزایده از طریق آدرس اینترنتیwww.mwmco.com امکان پذیرمیباشد.


مزایده ی ضایعات غیر فلزی بینالود

مزایده ی ضایعات غیر فلزی مشهد

مزایده ی ضایعات  فلزی مشهد